(+48) 663 313 553

Recepcja: 7:00 - 17:00

(później obowiązuje automatyczne zameldowanie)

REGULAMIN BAZY NOCLEGOWEJ “VILLA KROTOSZYCE”

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązujący na terenie Villi Krotoszyce  i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
 4. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej, w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Hotelu.

2. DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 50 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

3. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu.
 2. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje hotelu Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Hotelu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji
 • na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,
 • na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.

6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

 • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
 • Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 40 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.

7. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

8. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

9. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.

10. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.

11. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

12. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

13. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

14. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.

15. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

4. USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
 • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

4. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:

 • skanowanie i drukowanie dokumentów,
 • wypożyczenie rowerów
 • wypożyczenie kijków do Nordic Walking.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały odpowiednio zabezpieczone i przekazane do depozytu.
 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 7. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

8. CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Hotelu nie akceptujemy pobytu zwierząt.
 3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku przyjazdu straży pożarnej Gość zostanie obciążony kosztami w kwocie 500 zł.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 6. W Hotelu obowiązuje system automatycznego dostępu do Hotelu poza godzinami pracy recepcji. Brelok zbliżeniowy wydany w recepcji w celu otworzenia należy zbliżyć do czytnika przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Zagubienie breloka wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 25 zł.
 7. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. DANEX Daniel Kołodziejski, 59-220 Legnica ul. Rybnicka 8. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest w recepcji.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 11. Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji hotelu.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do Zarządcy Hotelu pisemnie na adres e-mail:  info@kdanex.com
 13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Hotelu.

 

Zarządca Bazy Noclegowej “Villa Krotoszyce”